Inloggen / Registreren

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Leverancier: Waterproof Lights als ondernemer op het gebied van LED oplossingen, die partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot levering van producten, te weten de levering van zaken, dan wel de levering van diensten zoals verkoop, montage, installatie, reparaties, inspectie of onderhoud.
– Afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeenkomst.
– Product: zaak dan wel dienst, zoals verkoop, montage, installatie, reparatie, inspectie of onderhoud.
– Reparatie: het herstel van een zaak.
ARTIKEL 2 Toepasselijkheid
2.1. Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst tussen Waterproof Lights en afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten. Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door Waterproof Lights uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2. De bepalingen van de afdeling II, III en IV bevatten een specifieke regeling en gelden als aanvulling op de algemene bepalingen in afdeling I. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in afdeling I en de bepalingen in de afdelingen II t/m IV prevaleren de laatste.
ARTIKEL 3 Aanbieding
3.1. Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
ARTIKEL 4 Overeenkomst
4.1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is Waterproof Lights eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht.
4.2. Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.
4.3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Waterproof Lights in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdracht-bevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
4.4. Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van Waterproof Lights bindend.
4.5. De overeenkomst omvat alléén de levering van die producten, die daarin zijn gespecificeerd.
4.6. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.
4.7. Op alle voor auteursrecht vatbare zaken, die door tussenkomst van Waterproof Lights aan afnemer beschikbaar worden gesteld, blijft het auteursrecht aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden. Afnemer verplicht zich om alle gegevens en knowhow, die hem door tussenkomst van Waterproof Lights worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten van intellectuele eigendom te respecteren. Afnemer is verplicht om documenten en overige gegevensdragers welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan Waterproof Lights te overhandigen, voor zover hij de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Voor auteursrecht vatbare zaken en voor gegevens, die de afnemer aan Waterproof Lights verstrekt, gelden mutatis mutandis de verplichtingen, die krachtens het hiervoor bepaalde op afnemer rusten.
4.8. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens, welke Waterproof Lights verstrekt, blijven eigendom van Waterproof Lights en moeten op diens verzoek direct aan hem worden teruggezonden. Het is afnemer niet toegestaan dat deze tekeningen enz. worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst.
ARTIKEL 5 Prijzen
5.1. De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen luiden exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, en zijn voorts ofwel gebaseerd op levering “af fabriek/magazijn” volgens Incoterms geldend op het moment van afgifte van de aanbieding c.q. op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. In geval van levering “af fabriek/magazijn” zijn de prijzen berekend “onverpakt”, tenzij anders is overeengekomen.
5.2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Waterproof Lights gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, behoudens voor zover het betreft het in afdeling IV genoemde onderhoudscontract.
5.3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Waterproof Lights begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in leden 1 en 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
5.4. Kosten van in- en uitladen en van vervoer van door afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door Waterproof Lights betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van afnemer.
ARTIKEL 6 Betaling
6.1. Betaling van aan Waterproof Lights verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen dertig dagen na levering.
6.2. Waterproof Lights heeft te allen tijde het recht het totaal van de door afnemer verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te vorderen. Bij bedragen boven € 10.000,- luidt de betalingsregeling, tenzij anders overeengekomen, als volgt:
· 30 % bij opdracht;
· 50 % bij aflevering;
· en het restant binnen 30 dagen na levering.
6.3. Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden op een door Waterproof Lights aan te wijzen bank- of girorekening.
6.4. De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de producten, tenzij anders wordt overeengekomen.
6.5. Indien afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Waterproof Lights zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, onverminderd de aan Waterproof Lights verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op afnemer te verhalen.
6.6. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.
ARTIKEL 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1. Waterproof Lights behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door Waterproof Lights in het kader van de overeenkomst ten behoeve van afnemer door Waterproof Lights te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van Waterproof Lights heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die Waterproof Lights jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens Waterproof Lights.
7.2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.
7.3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, behoudt Waterproof Lights zich hierbij reeds nu voor als dan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders
dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die Waterproof Lights dan uit welke hoofde dan ook tegen afnemer mocht hebben.
7.4. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Waterproof Lights te bewaren. Afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Waterproof Lights op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra Waterproof Lights te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Waterproof Lights op afnemer.
7.5. Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Waterproof Lights tekortschiet of Waterproof Lights goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Waterproof Lights gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
7.6. Het is afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit artikel.
7.7. Afnemer verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Waterproof Lights. Afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Waterproof Lights daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens afnemer.
ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid
8.1. De aansprakelijkheid van Waterproof Lights is beperkt tot nakoming van de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
8.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Waterproof Lights, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1, is alle aansprakelijkheid van Waterproof Lights, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
8.3. Waterproof Lights is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege afnemer verstrekte gegevens. Waterproof Lights is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
8.4. Indien Waterproof Lights, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van afnemer.
8.5. Afnemer is aansprakelijk voor het niet door Waterproof Lights geleverde bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit de gesteldheid van de bodem en is verplicht aan Waterproof Lights de schade te vergoeden, die hij tengevolge van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht lijden.
8.6. Afnemer is gehouden Waterproof Lights te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Waterproof Lights in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten.
8.7. Behoudens grove schuld aan de zijde van Waterproof Lights, is afnemer gehouden Waterproof Lights te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door Waterproof Lights van zaken toebehorend aan afnemer.
ARTIKEL 9 Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Waterproof Lights onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Waterproof Lights of diens leveranciers.
ARTIKEL 10. Ontbinding
10.1. Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Waterproof Lights te leveren prestaties) surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Waterproof Lights het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Waterproof Lights tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
10.2. Waterproof Lights heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 10.1. of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De schade wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van Waterproof Lights om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn. 10.3. In de in artikel 10.1. bedoelde gevallen kan Waterproof Lights ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Waterproof Lights in dit geval het recht op vergoeding van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.
ARTIKEL 11 Geschillen
11.1 Indien tussen partijen naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomst over de bij Waterproof Lights ingediende klacht een geschil ontstaat, zijn partijen verplicht voor te leggen aan de Geschillencommissie, postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
11.4 Ongeacht de hoogte van het belang is bij een geschil over een technisch punt waarover een deskundigenbericht noodzakelijk is uitsluitend de Geschillencommissie bevoegd.
11.5 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
ARTIKEL 12 Algemeen
Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn Waterproof Lights en afnemer verplicht opnieuw te onderhandelen omtrent het nietige beding.
AFDELING II. Nadere, bepalingen aangaande leveringen in het kader van koopovereenkomsten
ARTIKEL 13 Levering en levertijden
13.1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
· de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst;
· de dag van ontvangst door Waterproof Lights van de voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit de koopoverkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
· de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door Waterproof Lights uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst;
· de dag van ontvangst door Waterproof Lights van hetgeen volgens de koopovereenkomst vóór het uitvoeren door Waterproof Lights van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
13.2 Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door afnemer, wordt de levertijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.
13.3 Indien aan de zijde van Waterproof Lights vertraging in de levering ontstaat tengevolge van het niet voldoen door afnemer van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.
13.4 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van Waterproof Lights overeengekomen is, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is of indien overeengekomen op de plaats van oplevering gereed.
13.5 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Waterproof Lights bestelde materialen. Indien buiten schuld van Waterproof Lights vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
13.6 Behoudens grove schuld aan de zijde van Waterproof Lights geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, afnemer geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op
vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
ARTIKEL 14 Risico in verband met levering
14.1 Tot de levering volgens artikel 13.4 van deze afdeling heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van Waterproof Lights. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van afnemer.
14.2 De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door afnemer aan Waterproof Lights zijn gegeven, door Waterproof Lights in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.
14.3 De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien levering op kosten van Waterproof Lights is overeengekomen, voor rekening en risico van afnemer, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. Waterproof Lights, zijn.
ARTIKEL 15 Garantie
15.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat Waterproof Lights in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde producten, zulks voor de, op overeenkomst genoemde duur, nadat de producten (in de zin van art. 13.4) zijn geleverd. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
15.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van Waterproof Lights uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.
15.3 Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en afnemer bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken uiterlijk binnen 14 dagen na de levering als bedoeld in art. 13.4 bij Waterproof Lights te reclameren, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid van Waterproof Lights tot nakomen van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie elke vordering van de afnemer ter zake van een tekortkoming in de prestatie van Waterproof Lights uitsluiten.
15.4 Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan afnemer aan Waterproof Lights direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en voorts bewijst dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan als uitsluitend of overwegend direct gevolg van een onjuistheid in de door Waterproof Lights ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten op diens kosten aan Waterproof Lights te retourneren, tenzij Waterproof Lights besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van Waterproof Lights en transportkosten van zaken, voor rekening van afnemer zijn.
15.5 Waterproof Lights is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.
15.6 Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien afnemer niet stipt de door Waterproof Lights gegeven bedrijfs- en respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.
15.7 Waterproof Lights is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door Waterproof Lights, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuw te monteren, hetzij de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
15.8 Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven, respectievelijk worden door de levering c.q. de montage van de nieuwe onderdelen eigendom van Waterproof Lights en worden aan hem door afnemer op diens kosten geretourneerd. Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Waterproof Lights is afnemer niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan Waterproof Lights terug te zenden.
15.9 Voor producten en onderdelen daarvan, welke Waterproof Lights niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) van Waterproof Lights, garantie wordt gegeven.
15.10 Indien Waterproof Lights om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van de garantie, zullen – in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn – de garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl – ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn – Waterproof Lights de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door Waterproof Lights betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van producten, zal vergoeden.
15.11 Het beweerdelijk niet-nakomen door Waterproof Lights van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft afnemer niet van de verplichtingen, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met Waterproof Lights gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
15.12 De hierboven bedoelde garantieverplichting van Waterproof Lights vervalt, indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met Waterproof Lights gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
AFDELING III. Nadere, bijzondere bepalingen aangaande montage en installatie
ARTIKEL 16 Levering en levertijd
16.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Waterproof Lights van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door Waterproof Lights van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
16.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Waterproof Lights bestelde materialen. Indien buiten schuld van Waterproof Lights vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
16.3 Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Waterproof Lights van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
16.4 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
16.5 Onverminderd het in dit artikel met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Waterproof Lights ontstaat tengevolge van het niet voldoen door afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
16.6 De montage en installatie geldt als voltooid, wanneer de te monteren producten of de belangrijkste onderdelen daarvan – een en ander in redelijkheid ter beoordeling door Waterproof Lights – bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld.
16.7 Ingeval van montage en installatie zijn de zaken na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van afnemer.
16.8 Afnemer zal, indien hierom door Waterproof Lights wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 19 (van deze afdeling).
ARTIKEL 17 Keuring en beproeving
17.1 Indien keuring en/of beproeving bij afnemer is overeengekomen, zal Waterproof Lights gelegenheid worden gegeven tot het nemen van voorproeven. Afnemer zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico.
17.2 Aan Waterproof Lights zal gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van afnemer naar aanleiding van de beproeving tegemoet te komen, alvorens de installatie door afnemer afgekeurd of geweigerd kan worden.
17.3 De kosten van de keuring zijn voor rekening van afnemer.
17.4 De keuring mag geen oorzaak worden van enigerlei vertraging in de voortgang van onderhavige of andere werkzaamheden van Waterproof Lights. Zo afnemer niet binnen acht dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is gesteld, gebruik heeft gemaakt van dat recht, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd.
ARTIKEL 18 Montage en installatie
18.1 Afnemer is jegens Waterproof Lights verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege Waterproof Lights wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
18.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt afnemer in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van Waterproof Lights, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Waterproof Lights dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan afnemer heeft medegedeeld;
b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van Waterproof Lights aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz., daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van afnemer normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Waterproof Lights staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn. 18.3 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van afnemer.
ARTIKEL 19 Garantie
19.1 Ter zake van door Waterproof Lights uitgevoerde onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Waterproof Lights om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis –en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.
19.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is Waterproof Lights alleen binnen Nederland gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
19.3 De in de leden 1 en 2 omschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden voordoen:
· de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan Waterproof Lights meegedeeld;
· de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;
· door afnemer of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht;
· afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen;
· de gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van Waterproof Lights zijn niet opgevolgd.
19.4 De op grond van artikel 19.2 te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid voor lenen, zullen door afnemer aan Waterproof Lights op diens verzoek worden geretourneerd.
19.5 Op geleverde doch niet door Waterproof Lights gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.
AFDELING IV. Nadere, bijzondere bepalingen inzake onderhoud & service aan installaties
ARTIKEL 20 Definities
In deze nadere, bijzondere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
– Onderhoudscontract: de overeenkomst die Waterproof Lights verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractsperiode.
– Preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle.
– Correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken.
ARTIKEL 21. Preventief Onderhoud
21.1 Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.
21.2 Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door afnemer schriftelijk aan Waterproof Lights te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract vermelde tarieven leiden.
21.3 Na uitvoering van een inspectie wordt afnemer door Waterproof Lights middels overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van onderhoud en bedrijfszekerheid van de installatie.
ARTIKEL 22 De Regeling
De conform de Besluiten noodzakelijk uit te voeren preventieve controles zullen op voorhand en tijdig aan afnemer worden gemeld, waarna laatstgenoemde Waterproof Lights feitelijk in de gelegenheid zal stellen de betreffende controle overeenkomstig voornoemde Besluiten uit te voeren.
ARTIKEL 23 Correctief onderhoud
24.1 Werkzaamheden betrekkelijk op correctief onderhoud vallen buiten het onderhoudscontract. Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van afnemer dan wel nadat signalering van de storing op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd.
24.2 In geval van correctief onderhoud zijn de bepalingen van afdeling III van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 24 Vrije toegang
25.1 De servicemonteur van Waterproof Lights dient altijd vrije en onbelemmerde toegang te hebben tot de ruimte waar een installatie is opgesteld. Als vrije en onbelemmerde toegang tot een installatie niet mogelijk is, of door afnemer niet wordt toegestaan, is Waterproof Lights bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van afnemer aan Waterproof Lights de overeengekomen prijs te vergoeden.
25.2 De servicemonteur van Waterproof Lights moet onmiddellijk na aankomst kunnen beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid welke niet aan Waterproof Lights kunnen worden toegerekend, kunnen aan afnemer in rekening worden gebracht.
ARTIKEL 25 Uitsluitingen
Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden in verband met:
a. Onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan die waarvoor de installatie is bestemd.
b. Onvoldoende reiniging van verlichtingsarmaturen met als gevolg het niet meer voldoende functioneren van de installatie(s).
c. Een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf.
d. Een abnormale fysieke of elektrische belasting.
e. Wijzigen of verplaatsen van de installatie of het uitvoeren van onderhoud door derden.
f. Invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege die gevolgen hebben voor aard of omvang van de onderhoudswerkzaamheden.
g. Redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de installatie, ter beoordeling van Waterproof Lights.
ARTIKEL 27 Betaling en nakoming
27.1 Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar ofwel op de eerste dag van de contractperiode ofwel op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden.
27.2 Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied.
27.3 In geval de afnemer in enige mate in gebreke is terzake de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld ter zake het onderhoudscontract, op grond waarvan Waterproof Lights zijn verplichtingen heeft opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het melden en uitvoeren van preventieve controles overeenkomstig de Regeling.
27.4 Gedurende de periode dat sprake is van uitoefening van het opschortingsrecht door Waterproof Lights kan hij niet aangemerkt worden als “beheerder” in de zin van artikel 6 van de Regeling.
ARTIKEL 28 Garantie
Terzake van door Waterproof Lights uitgevoerde montage, reparatie, installatie, onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Waterproof Lights om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.